Home >> DE-AT >> Wegscheid - Kollerschlag

Wegscheid (DE, B338) - Kollerschlag (AT, B38) [Location]

21 Sep 2016

Grensovergang richting Duitsland.
Border crossing towards Germany.

Real Time Web Analytics