A2

16 Sep 2006Begin snelweg bij Ioannina
Begin of motorway near Ioannina

16 Sep 2006Afstandenbord
Distances-sign

16 Sep 2006Aankondiging van afrit
Announcement of exit

16 Sep 2006Dodoni-tunnel
Dodoni-tunnel

16 Sep 2006Afrit Dodoni
Exit Dodoni

16 Sep 2006Tijdelijk einde van de snelweg
Temporary exit of the motorway

16 Sep 2006Afrit
Exit

16 Sep 2006Lege snelweg (1)
Empty motorway (1)

16 Sep 2006Lege snelweg (2)
Empty motorway (2)

16 Sep 2006Lege snelweg (3)
Empty motorway (3)

16 Sep 2006Snelweg in aanleg (1)
Motorway under construction (1)

16 Sep 2006Snelweg in aanleg (2)
Motorway under construction (2)

16 Sep 2006Toerit richting snelweg (1)
Access towards motorway (1)

16 Sep 2006Toerit richting snelweg (2)
Access towards motorway (2)

16 Sep 2006Tunnel
Tunnel

16 Sep 2006Afritbord
Exitsign

16 Sep 2006Afrit Vasiliko
Exit Vasiliko

16 Sep 2006Aankondiging van afrit
Announcement of exit

16 Sep 2006Afrit Igoumenitsa-centrum (1) - Verkeerd wegnummer (A6 ipv A2)
Exit Igoumenitsa-centre (1)- Wrong roadnumber (A6 instead of A2)

16 Sep 2006Afrit Igoumenitsa-centrum (2) - Verkeerd wegnummer (A6 ipv A2)
Exit Igoumenitsa-centre (2)- Wrong roadnumber (A6 instead of A2)

16 Sep 2006Afrit Igoumenitsa
Exit Igoumenitsa

16 Sep 2006Afrit
Exit


Real Time Web Analytics